Aktuality

Správa z aktivity: „Financovanie projektov, systémy financovania, konanie o ŽoP v rámci PRV SR 2014 - 2020“

20211005 091148Na úvod sa prítomným prihovorila koordinátorka RA NSRV SR pre Bratislavský kraj, ktorá v krátkosti informovala o aktivitách RA v roku 2021 ako aj o plánovanom harmonograme výziev. Pričom pripomenula všetkým prítomným, že sa v krátkom období má zverejniť výzva  pre podopatrenie 4.1 a 4.2 a je dôležité už teraz rozmýšľať či a akým spôsobom sa do danej výzvy zapojiť. Práve preto je veľmi dôležité aj dnešné informácie po príchode na podnik pretaviť do praxe a vyhodnotiť možnosti toho ktorého podniku.

Následne sa slova ujala Ing. Soňa Ugróczy, ktorá sa v prvej časti svoje prezentácie zamerala na problematiku finančných zdrojov v podniku. Vysvetlila prítomným ako sa členia finančné zdroje podniku. Podrobne sa zamerala na možnosti získavania finančných prostriedkov z rôznych zdrojov na zabezpečenie financovania operatívneho chodu podniku a zabezpečenie investícií strategického významu. Prešla špecifické rozdiely v prípade financovania na úver či na leasing. V súlade s témou prednášky sa lektorka zamerala na členenie finančných zdrojov podľa účelu, na ktorý sú určené a to na finančné zdroje ako kapitál a finančné zdroje ako peniaze. Po krátkej prestávke sme pokračovali v ďalšom bloku informácií súvisiacich so systémom financovania a toku finančných prostriedkov pri získavaní podpôr zo zdrojov PRV SR 2014 – 2020. Systém nárokovaných a nenárokovaných podpôr. Postoj k nárokovateľnosti DPH. K spôsobom refundácie a princípu pri uplatňovaní si DPH. Aktuálne zmeny v legislatíve, ktoré sa nachádzajú k tejto problematike.

Po prednáške nasledoval obed a pokračovali sme poslednou témou podľa programu a tou boli najčastejšie chyby, ktoré robia žiadatelia pri vypĺňaní žiadosti o platbu. Pani Leváková prešla s prítomnými predmetnú žiadosť, vysvetlila význam jednotlivých povinných príloh. Upozornila prítomných, že pred podaním poslednej žiadosti o platbu musia zrealizovať registráciu konečného prijímateľa z PRV SR 2014 – 2020 do Národnej siete rozvoja vidieka. Ukázala, kde sa dané tlačivo na registráciu nachádza, aj akým spôsobom táto registrácia prebieha.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 14.10.2021

Fotogaléria z aktivity: