Aktuality

Správa z aktivity: „Konanie o NFP v rámci PRV SR 2014 – 2020“

20210922 153503Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 sa dostal do povedomia širokej verejnosti. Je to pravdepodobne zásluhou dostatočného marketingu ako aj silnej práce v regiónoch priamo s potencionálnymi žiadateľmi. Vzhľadom na dlho avizovanú výzvu pre poľnohospodárov a potravinárov vznikol veľký dopyt po informáciách súvisiacich s PRV SR 2014 – 2020. Na základe tejto požiadavky sme pripravili školenie s témou konanie o NFP s Mgr. Karolom Vodnákom z občianskeho združenia FarmHelp, o.z., kde nám predovšetkým podal informácie o samotnom PRV SR 2014 – 2020 ako aj o podmienkach poskytovania príspevku, objasnenie čo sú oprávnené a neoprávnené aktivity, aké sú povinné prílohy pri predkladaní žiadosti o NFP. Na čo si pri vypracovaní žiadosti dať pozor, čomu venovať zvýšenú pozornosť a aké kroky netreba podceňovať. Poskytol účastníkom informácie o povinnosti registrácie projektu na NSRV SR a zároveň vyzdvihol dôležitosť podrobnej analýzy podniku. Kde vyzval prítomných, aby si najskôr zrealizovali audit vo svojom podniku a to aj u malých či mladých farmárov, jasne zadefinovali ciele, ktoré chcú investíciami dosiahnuť a nepúšťali sa napriek zverejnenej výzve do investícií, ktoré nesúvisia s ich plánom rozvoja. Nie každá investícia vedie k úspechu. Je potrebné zvážiť aj širší aspekt rozvoja a predpokladaných investícií. Na záver otvoril otázku výberových a hodnotiacich kritérií, kde prebehla s účastníkmi rozsiahla diskusia.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 08.10.2021

Fotogaléria z aktivity: