Aktuality

Správa z aktivity: „Agroenvironmentálne podpory PRV SR 2014 – 2020 v prechodnom období“

Bez názvu2Končiaci sa program PRV SR 2014-2020 prináša so sebou pre beneficientov veľa otázok a pri ich zodpovedaní nám zostáva úloha, aby zostali zodpovedané. Nastávajúce prechodné obdobie je časom, kedy je potrebné sprístupniť žiadateľom nové informácie ako budú poskytované platby v rámci neprojektových opatrení PRV SR. Našim zámerom bolo poskytnúť dostatok informácií o platbách na znevýhodnené podmienky tzv. ANC oblasti, ktoré sa nachádzajú v našom kraji, ako aj poskytnúť ucelenú informáciu o podmienkach na čerpanie finančných prostriedkov pre farmárov, ktorí hospodária v rámci ekologického hospodárenia, či integrovanej produkcie. V Bratislavskom kraji máme predovšetkým veľký záujem o IP vo vinohradníctve a zeleninárstve a k tejto problematike sme očakávali aj najviac otázok. Samozrejme, že nie sú pre nás zanedbateľné prostriedky, ktoré môžu získať chovatelia z opatrenia welfare zvierat. Platby z neprojektových opatrení PRV SR 2014-2020 sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderného farmára a tvoria významný prínos ako na poli ochrany životného prostredia a klímy, tak aj na stránke finančných príjmov poľnohospodárov ako kompenzačná platba za ich šetrný prístup k prírode a k zdravšej produkcii potravín. Je zrejmé, že o tento typ podpory bude veľký záujem aj do budúcna. Podrobne nás o možnostiach čerpania prostriedkov informoval Ing. František Círia a Ing. Rudolf Trebatický z MPRV SR.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 29.4.2021

Fotogaléria z aktivity: