Aktuality

Správa z aktivity: „Stretnutie pracovnej skupiny LEADER“

2Potreba komunikácie, vzájomná potreba odovzdávať si informácie a dobré skúsenosti nás viedla k zorganizovaniu webinára pre MAS Bratislavského kraja. Dňa 12.03.2021 sme zorganizovali stretnutie pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni. Na úvod regionálna koordinátorka informovala o pripravovaných aktivitách a zároveň vyzvala všetkých prítomných, aby predložili podnety o aké aktivity by zo strany RA NSRV mali záujem. Snahou stretnutia bolo podeliť sa vzájomne o skúsenosti s výzvami, s ich realizáciou ako aj potrebou presunu finančných prostriedkov. Všeobecne všetci účastníci sa zhodli na mimoriadne vysokej náročnosti realizovania verejného obstarávania a požiadali regionálneho koordinátora NSRV pre BA kraj, aby požiadavku na úpravu usmernenia č. 8 vydaného Pôdohospodárskou platobnou agentúrou tlmočil NSRV na ďalšie rokovanie. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 3 MAS BA kraja, čo predstavovalo 75% účasť.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 20.3.2021

Fotogaléria z aktivity: