Aktuality

Správa z aktivity: „Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – podopatrenie 4.1“

2Pre poľnohospodárov Bratislavského kraja sme si pripravili webinár k aktualizovanej výzve  50/PRV/2020, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny a Živočíšna výroba.

V úvode informovala regionálna koordinátorka Ing. Zahradníková o plánovaných aktivitách RA NSRV pre BA kraj v najbližšom období a následne zahájila predstavenie predmetnej výzvy. Na úvod vyzvala prítomných, aby priebežne predkladali svoje otázky podľa témy, ktorú práve prechádzali. Následne sa venovala výzve, kde vysvetlila, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú oprávnené výdavky na projekt, aká je výška podpory i aká je alokovaná čiastka pre dané podopatrenie pre BA kraj. Individuálne prešla bodovacie hodnotenie pre špeciálnu rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. Následne v rámci svojej prezentácie ukázala vzor ŽoNFP, pričom upozornila prítomných, predovšetkým SHR, že žiadosť je možné podať výhradne elektronicky a z uvedeného dôvodu v prípade záujmu podania žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na portál slovensko.sk. Následne venovala pozornosť povinným prílohám ako aj prílohám z konania VO. V závere prednášky sa zamerala na najčastejšie otázky k danej problematike a poskytla priestor pre samotné otázky účastníkov. Niektoré otázky, ktoré ešte neboli zo strany PPA zodpovedané postúpila regionálna koordinátorka ústrediu NSRV pre ich zodpovedanie.

Ing. Andrea Zahradníková – koordinátorka

Dňa: 17.3.2021

Fotogaléria z aktivity: